Všeobecní obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení a definice

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují závazky a práva smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, kterou prodávající - obchodní společnost eWorld sro, Športová 29, 07101, Michalovce, IČO: 46557113, daňové číslo: 2023469591, IČ DPH: SK2023469591 společnost je zapsána u Okresního soudu Košice I, část: Sro, registrační číslo: 29375/ V (dále jen „prodávající“) a kupující uzavřel smlouvu o koupi a prodeji zboží v elektronickém obchodě webové stránky DistrictFX.cz“) provozované prodávajícím. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.2. Kupní smlouva je smlouva, na jejímž základě je prodávající povinen dodat předmět smlouvy - zboží kupujícímu a kupující je povinen převzít předmět smlouvy - zboží od prodávajícího a zaplatit sjednanou cenu.

1.3. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu prostřednictvím podnikání, tj. Výhradně prostřednictvím jednoho nebo více telekomunikačních prostředků, zejména webových stránek, elektronické pošty, telefonu nebo katalogu.

1.4. Elektronickou objednávkou se rozumí elektronický formulář odeslaný kupujícím prodávajícímu, který obsahuje informace o kupujícím, zboží objednaném z nabídky obchodu, ceně, ceně dopravy a poplatcích uvedených v bodě 6.1 všeobecných obchodních podmínek, zpracované systémem obchodu nebo e-mailem obsahujícím informace o kupujícím, zboží objednaném z nabídky obchodu, cenu, náklady na doručení a poplatky uvedené v bodě 6.1 všeobecných obchodních podmínek a zaslané prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

1.5. Zboží je definováno jako zboží, které lze nalézt v nabídce obchodu prodávajícího.

1.6. Zboží vyrobené na základě osobních požadavků je zboží, které si prodávající konkrétně objednal u dodavatele na základě osobních požadavků konkrétního kupujícího.

1.7. Zboží se považuje za dodané kupujícím nebo jím pověřenou třetí stranou, s výjimkou přepravce, když obdržel objednané zboží nebo všechny jeho části nebo pokud:

a) produkty dodané kupujícím v objednávce jsou dodávány samostatně, poté po převzetí posledního produktu,

b) dodaný výrobek se skládá z několika částí nebo kusů při převzetí posledního dílu nebo kusu,

c) produkt je dodáván opakovaně, ve stanovenou dobu, kdy je dodáván první produkt.

1,8. Osobní odběr: eWorld s.r.o, Športová 29, 07101 Michalovce SLOVAKIA

1.9. Stížností se rozumí výkon odpovědnosti za vadu výrobku.

1.10. Vyřízením reklamace je dokončení reklamačního řízení dodáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, slevou z ceny zboží, písemným oznámením o převzetí popř. odůvodněné odmítnutí.

1.11. Znalecký posudek je písemný znalecký posudek nebo posudek vydaný autorizovanou, oznámenou nebo akreditovanou osobou nebo postavení osoby zmocněné výrobcem k provedení záruční opravy.

1.12. Podrobnosti o prodejci:

adresa: eWorld s.r.o, Športová 29, 07101 Michalovce, Slovensko

e-mail: hello@districtfx.cz

Daňové číslo (DIČ): 2023469591

Evropské daňové číslo (IČ DPH): SK2023469591

Bankovní spojení

IBAN LT32 3250 0017 9824 6021
BICREVOLT21
BankaRevolut Payments UAB
Adresa bankyKonstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

1.13. Dozorový orgán:

Slovenská obchodní inspekce (Slovenská obchodní inspekce)
Okresní inspektorát Košice (Inšpektorát SOI pre Košický kraj)
Vrátna 3.
043 79 Pokladna 1 (Košice1)
web: www.soi.sk

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy, zrušení objednávky

2.1. Objednávka je platná, pokud jsou všechny údaje a požadavky požadované v registračním formuláři pravdivé a úplné. Prodávající provede objednávky v pořadí příjezdu.

2.2. Prodávající podá návrh na nákup ve svém obchodě v maďarštině.

2.3. Kupující má právo odeslat objednávku prodávajícímu až poté, co si jasně a srozumitelně přečetl všeobecné obchodní podmínky způsobem vhodným pro telekomunikace.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena, pokud je návrh smlouvy přijat oběma stranami e-mailem nebo telefonickým potvrzením objednávky (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena s prodávajícím a je k dispozici také kupujícímu.

2.5. Prodávající má právo při objednávce požadovat předem sjednanou zálohu od kupujícího podle osobních potřeb.

2.6. Prodávající má právo odmítnout dodání zboží, pokud kupující neuhradí kupní cenu, náklady na dodání nebo dodatečné náklady, poplatky, které jsou podrobně uvedeny v bodě 6.1 obchodních podmínek.

2.7. Pokud se kupující opozdí s převzetím zboží, má prodávající právo nechat zboží ve veřejném skladu nebo jiném skladu na náklady kupujícího.

2.8. Kupující

má právo zrušit objednávku bez jakéhokoli zdůvodnění v den doručení objednávky a v případě, že zboží ještě nebylo fakturováno prodávajícím. Objednávku lze zrušit telefonicky nebo e-mailem. Prodávající může stornování objednávky potvrdit kupujícímu telefonicky nebo e-mailem.

2.9. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud zboží není na skladě, není -li zboží k dispozici nebo nelze -li zboží dodat ve lhůtě uvedené v obchodních podmínkách, není -li s kupujícím dohodnut jiný termín. Prodávající upozorní kupujícího na zrušení objednávky telefonicky nebo e -mailem.

III. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží není na skladě, pokud zboží není k dispozici, z důvodů, které nemůže ovlivnit, nebo pokud navzdory veškerému úsilí, které od něj přiměřeně očekává, neví v rámci lhůtu uvedenou v obchodních podmínkách nebo dodat zboží kupujícímu za kupní cenu. Prodávající může uplatnit své právo na odstoupení u kupujícího písemně - dopisem nebo e -mailem. Prodávající má také právo odstoupit od smlouvy, pokud obdržel od kupujícího zálohu v souladu s bodem 2.4 obchodních podmínek, nebo část kupní ceny zboží, případně celou kupní cenu. Uplatněním práva na odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou zálohu, část kupní ceny nebo celou kupní cenu v souladu s bodem 2.4 obchodních podmínek, a to nejpozději do 14 dnů po uplatnění práva na odstoupení uplatněném kupujícím.

3.2. Kupující může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem Slovenské republiky 102/2004 o ochraně spotřebitele a jeho dodatků. V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší, ruší se další smlouvy, které jsou součástí původní smlouvy. Kupující může také odstoupit od smlouvy o dodávce zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení.

3.3. Kupující nesmí odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je

a) zboží vyrobené podle zvláštních požadavků, zboží vyrobené na míru nebo zboží určené konkrétnímu zákazníkovi,

b) prodej zboží v ochranném obalu, který z hlediska zdraví nebo hygieny nelze vrátit a jehož ochranný obal byl po přepravě poškozen,

c) prodej zboží, které může být ze své podstaty po přepravě neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

3.4. Kupující může uplatnit právo na odstoupení písemně - dopisem, e -mailem nebo jiným trvanlivým médiem a zaslat jej na adresu sídla prodávajícího: DistrictFX.cz, Športová 29, Michalovce, Slovensko (dále jen „oznámení o odstoupení“) ). Formulář pro odstoupení od smlouvy lze získat zde: Odstoupení spotřebitele od smlouvy

3.5. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za splněnou, je -li oznámení o odstoupení doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty, podrobněji v bodě 3.2 obchodních podmínek.

3.6. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spolu s vyplněným formulářem v původním obalu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží rovněž doručeno přepravci poslední den lhůty.

3.7. Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží.

3.8. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení, všechny identifikovatelné platby přijaté na základě kupní smlouvy, zejména kupní cenu, včetně nákladů na dopravu a dodatečných nákladů a poplatky. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jinou než nejlevnější dodávku nabízenou prodávajícím. Dodatečné náklady jsou rozdílem mezi náklady na doručení zvolenými kupujícím a nejlevnějším a obvyklým způsobem doručení nabízeným prodávajícím.

3.9. Prodávající vrací kupujícímu 3.8. Identifikovatelné platby uvedené v písmenu a) se provádějí stejným způsobem jako kupující, pokud kupující při odstoupení od smlouvy nedal jinou možnost splácení a nefakturuje žádné dodatečné náklady.

3.10. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli identifikovatelné platby v souladu s bodem 3.8 před vrácením zboží kupujícím nebo kupující může prokázat, že bylo vráceno prodávajícímu, ledaže prodávající nabídne, že on nebo jeho zástupce přebírá zboží třetí strana.

3.11. Ze smlouvy při vrácení a vrácení zboží odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží způsobené nejen testováním vlastností a funkčnosti zboží, ale především za poškození související s používáním, poškozením, zničením nebo ztrátou zboží.

3.12. Pokud zákazník nedodrží 3.2. a 3.4. odstoupení od smlouvy je neplatné a neplatné, proto prodávající není povinen vrátit všechny identifikovatelné platby v souladu s bodem 3.8. Podle bodu 1 je kupující dokonce oprávněn požadovat po kupujícím přepravní náklady spojené s odesláním zboží.

Dodací podmínky

4.1. Místem dodání je místo uvedené v objednávce, což je většinou místo přijetí, adresa, sídlo společnosti nebo sídlo kupujícího. Zboží bude doručeno zasílatelem na místo určené kupujícím v objednávce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Náklady na dopravu hradí kupující. Náklady na dopravu jsou následující:

4.2. Zboží se považuje za dodané od okamžiku, kdy bylo kupujícím převzato v souladu s bodem 1.7 obchodních podmínek.

4.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu co nejdříve po přijetí návrhu smlouvy, nejpozději však do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty jsou uvedeny na webových stránkách obchodu. Pokud prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, neprodleně o této skutečnosti kupujícího informuje a sdělí mu předpokládanou dobu dodání.

4.4. Při převzetí zboží je kupující povinen pečlivě zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal. Pokud kupující zjistí, že je zboží nebo jeho obal poškozený, musí tuto skutečnost sdělit přepravci a zkontrolovat v jeho přítomnosti stav zboží a sepsat s přepravcem protokol o rozsahu a povaze poškození.

4.5. Provozovatel dodá kupujícímu spolu se zbožím kupujícímu písemně nebo elektronicky také dokumentaci zboží, dodací list, záruční list a fakturu potvrzující nákup. Pokud to povaha zboží umožňuje, může být záruční list nahrazen fakturou potvrzující nákup.

V. Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

5.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, s výhradou zaplacení celé kupní ceny prodávajícímu. Do doby převodu vlastnictví na kupujícího má kupující práva a povinnosti uschovatele.

5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Pokud se kupující opozdí s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na zboží od okamžiku, kdy prodávající dá kupujícímu možnost nakládat se zbožím.

VI. Kupní cena a platba

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě, která je platná v okamžiku objednávky, a uhradit náklady na dodání a všechny další náklady a poplatky, které mu tím vznikly. Kupní cena nezahrnuje poradenství, náklady na dopravu a další náklady a poplatky. Kupující bude informován o zaplacení kupní ceny, náhradě nákladů na dopravu a náhradě dodatečných nákladů a poplatků v souladu s § 4 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele Slovenské republiky.

6.2. Zlevněné (propagační) ceny jsou zjevně označeny symbolem „výprodej“ nebo „výprodej“. Zvýhodněná cena je držena po dobu trvání zásob nebo do termínu stanoveného u takové ceny.

6.3. Více o kupní ceně, nákladech na dopravu a dodatečných nákladech a poplatcích si můžete přečíst v bodě 6.1 obchodních podmínek a lze ji implementovat následovně: a) platba v hotovosti, b) dobírka v místě dodání zboží nebo c) převodem na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující zaplatí kupní cenu převodem na bankovní účet prodávajícího, považuje se platební povinnost za okamžik připsání částky na účet prodávajícího.

6.4. Kupující souhlasí se zasláním elektronické faktury. Elektronické faktury jsou ve formátu PDF, jsou zabezpečeny proti možnosti úpravy obsahu a splňují podmínky popsané v § 75 a 76 zákona Slovenské republiky o DPH 222/2004. Odesláním objednávky kupující souhlasí s elektronickým zasíláním našich faktur v souladu s články 31-36 zákona o účetnictví Slovenské republiky 431/2002. §.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které byly při převzetí kupujícím. U produktů prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu zboží, která vedla ke snížení ceny.

7.2. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na obalu nebo v návodu k použití uvedeno datum vypršení platnosti, záruka nevyprší dříve než v tuto dobu.

7.3. Prohlášení učiněné v záručním listě vydaném kupujícímu nebo reklamě prodávajícího může překročit záruční dobu uvedenou v Občanském zákoníku Slovenské republiky, ve znění zákona č. 40/1964. V záručním listě prodávající stanoví podmínky a rozsah takové záruky.

7.4. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Pokud musí být zboží uvedeno do provozu jiným dodavatelem, začíná záruční doba od uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objedná uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas spolupracoval na provedení služby.

7.5. V případě vady, kterou lze opravit, má kupující právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Prodávající je povinen vadu neprodleně odstranit. Kupující může místo opravy vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady ve vztahu k ceně zboží nebo závažnost vady. Prodávající má vždy právo místo odstranění vady vadné zboží vyměnit, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné potíže.

7.6. Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být užíváno jako zboží bezvadné, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Stejná práva má kupující, je -li vada odstranitelná, ale kupující nemůže požadovat, aby byla vada po opravě odstraněna nebo zboží nebylo možné použít pro několik vad. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo požadovat odpovídající slevu z kupní ceny zboží.

7.7. Je -li zboží prodávané za nižší cenu vadné, za které prodávající odpovídá, má kupující místo výměny zboží nárok na přiměřenou slevu.

7.8. Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit okamžitě u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Pokud však záruční list uvádí jiného dodavatele opravy, který se nachází v sídle prodávajícího nebo blíže kupujícímu, kupující uplatní své právo a uplatní u tohoto dodavatele záruční opravu.

7.9. Právo na odpovědnost za vady, na které se vztahuje záruční doba, zaniká, pokud nebylo uplatněno v záruční době. Kupující může převzít odpovědnost za vady u soudu, ale pouze v případě, že to předloží do 24 měsíců od převzetí zboží.

7.10. Záruční doba nezahrnuje dobu od nahlášení závady do doby opravy a převzetí opraveného zboží. Prodávající je povinen vydat kupujícímu osvědčení o tom, kdy uplatňuje své právo, jakož i dobu provedení opravy a dobu jejího trvání. Pokud dojde k výměně zboží, záruční doba platí znovu od nové účtenky. Totéž platí, pokud je vyměněna část zboží, na kterou se rovněž vztahuje záruka.

7.11. Uplatněním práva na odpovědnost za chyby není porušeno právo na náhradu škody.

7.12. Kupující-spotřebitel má právo použít platformu pro řešení sporů online k řešení sporů v jazyce, který si zvolí. Kupující-spotřebitel má právo využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitel - spotřebitel vyplní elektronický formulář stížnosti k odeslání na platformu pro řešení sporů online. Informace uvedené v podání musí být dostatečné k určení předmětu platformy pro řešení sporů online. K vaší žádosti můžete připojit dokumenty na podporu vaší stížnosti spotřebitele a spotřebitele.

VIII. Reklamační řád

8.1. Kupující může svou stížnost uplatnit v sídle prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář. Kupující je povinen dodat reklamované zboží spolu s veškerým jeho příslušenstvím a dokladem o zaplacení kupní ceny.

8.2. Právo kupujícího na záruku u prodávajícího zaniká, pokud:

a) nedodá zboží s veškerým příslušenstvím a dokladem o zaplacení,
b) neoznámí zjevné chyby při převzetí zboží,
c) záruční doba na zboží vyprší,
d) zboží bylo kupujícím mechanicky poškozeno,
e) kupující použil zboží v podmínkách, které vzhledem ke své vlhkosti, chemickým a mechanickým vlivům neodpovídají přírodnímu prostředí,
f) používal zboží nesprávně, manipuloval s ním nebo se o něj řádně nestaral,
g) poškodil zboží přetížením nebo použil podmínky uvedené v dokumentaci v rozporu s obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice,
h) poškození zboží v důsledku nevratných a nepředvídatelných událostí

i) zboží je poškozeno nehodou nebo poškozením,

j) zboží bylo poškozeno v důsledku nesprávného zásahu neprofesionální osoby nebo během přepravy, vody, ohně, statické nebo atmosférické elektřiny nebo jiných přírodních katastrof.

8.3. Uplatní -li kupující své právo na reklamaci, je prodávající povinen jej popsat v bodech 7.5., 7.6. a 7.8. s právy kupujícího, které uplatňuje kupující, a je povinen neprodleně určit způsob vyřízení reklamace podle bodu 1.10. ve složitějších případech do 3 dnů po podání reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud je požadováno složité technické posouzení stavu zboží, do 30 dnů po podání reklamace. Jakmile je určen způsob vyřízení stížnosti, musí být stížnost vyřízena okamžitě; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů od podání stížnosti. Po uplynutí lhůty stanovené pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat výměnu zboží.

8.4. Pokud kupující uplatní reklamaci do 12 měsíců od převzetí zboží, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě znaleckého posudku; bez ohledu na výsledek stanoviska nemusí být od kupujícího požadována náhrada nebo náhrada nákladů na vypracování stanoviska. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii znaleckého posudku, na základě kterého reklamaci zamítl, a to nejpozději do 14 dnů od vyřízení reklamace. To však nezbavuje prodávajícího povinnosti vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace, a to nejpozději do 30 dnů po podání reklamace.

8.5. Pokud kupující uplatní reklamaci do 12 měsíců od převzetí zboží a prodávající ji zamítne, musí osoba, která reklamaci uplatnila, v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému vyjádření. Pokud je zboží zasláno uvedené osobě k odbornému vyjádření, náklady na posudek nese prodávající bez ohledu na výsledek. Pokud kupující znaleckým posudkem prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci znovu uplatnit; záruční doba při zpracování znaleckého posudku neplyne. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady spojené se znaleckým posudkem, jakož i všechny další cílené náklady, a to do 14 dnů od opětovného podání reklamace. Znovu odeslanou stížnost nelze odmítnout.

8.6. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu certifikát. Pokud je reklamace podána kupujícím prostřednictvím telekomunikace, je prodávající povinen neprodleně doručit kupujícímu doklad o uplatnění reklamace; pokud to není možné, musíte to doručit okamžitě, nejpozději však s dokumentem, který se zabývá stížností; doklad o podání stížnosti nemusí být doručen, pokud kupující může prokázat opak.

8.7. Prodávající je povinen vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

8.8. Prodávající vede evidenci reklamace, která obsahuje datum podání reklamace, datum a způsob vyřízení reklamace a pořadové číslo podání reklamace.

8.9. Vyřízením reklamace nezaniká právo kupujícího na náhradu škody podle zákona Slovenské republiky o odpovědnosti za poškozené zboží 294/1999 a zákona 451/2004, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Osobní údaje a jejich ochrana

Více se dozvíte na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Ve věcech neupravených obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí občanským zákoníkem Slovenské republiky, zákonem o ochraně spotřebitele 250/2007, zákonem Slovenské národní rady 372/1992 o porušení předpisů , 22/2004 zákon o elektronickém obchodu, zákon 128/2002 o státní kontrole tuzemského trhu na ochranu spotřebitele a zákon 284/2002. Ve věcech neupravených obchodními podmínkami je vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou - podnikatelem nebo právnickou osobou upraven obchodním zákoníkem Slovenské republiky 513/1991.

10.2. Odesláním objednávky kupujícího nabývají tyto obchodní podmínky účinnosti pro prodávajícího.


Michalovce, 01. 02. 2022

Společnost eWorld s.r.o.

DFX s.r.o.

Domovská stránka